Website
Database

พัฒนางานเว็บไซต์ และผลักดันให้มีการใช้ระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลที่มีประโยชน์ต่องานด้านสังคม

Graphic Design
Multimedia

ผลักดัน และผลิตงานกราฟฟิค สื่อมัลติมีเดียว เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสังคม

@นักศึกษาฝึกงาน

สนใจสมัครเป็น นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOs Cyber